Tín ngưỡng

Tín ngưỡng

Giao ước mới cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ

Để đi đến tri thức nhìn biết được Đức Chúa Trời Mẹ thì chúng ta phải biết giao ước mới. Được chép rằng luật pháp là thầy dẫn chúng ta đến Đấng Christ (Galati 3:24) rồi, nên chúng ta hãy đi đến trước Đức Chúa Trời Mẹ thông qua luật pháp giao ước mới. “Sự […]

Read More